تعبیر خواب انعام دادن + تعبیر دیدن انعام دادن و انعام گرفتن در خواب 

تعبیر خواب انعام دادن به روایت لیلا برائت

انعام دادن در خواب : دیگران شما را نصیحت میکنند و باید مراقب کارهای خود باشید تا سرکوفت نشنوید.

 

تعبیر خواب انعام دادن

 

دیدن انعام در خواب به روایت سرزمین رویاها

انعام گرفتن در خواب : یک نفر باعث آزار و اذیت شما می شود.

انعام دادن به چند نفر در خواب : از راه حرام ثروتمند می شوید.

 شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید