آبیاری درختان میوه در زمستان

ترکیبات چالکود

ترکیبات چالکود

روش و زمان چالکود پاییزه و زمستانه | تجارت سبز آبان در تولید دستی ترکیب چالکود نیز با توجه به کمبود های موجود در آنالیز خاک می توان از انواع نیترات ها (نیترات پتاسیم، نیترات آمونیوم، نیترات کلسیم)، انواع سولفات ها (سولفات آهن، سولفات روی، سولفات پتاسیم)، مواد حاوی فسفر (سوپرفسفات ساده و سوپر فسفات تریپل)، عناصر کلاته (کلات چالکود – آنچه که باید در مورد چالکود درختان بدانید چالکود درختان بمنظور نگه داشتن مواد غذایی در اطراف درخت برای استفاده در بهار میباشد. چالکود با حفر و پر کردن چاله در اطراف درختان صورت میگیرد.  ترکیبات مورد نیاز برای چالکود درختان: کود چالکود گرانوله مکسویل ، کود های گرانوله ، فروشگاه کود چالکود گرانوله مکسویل ،...