نمونه تکالیف بسطی و امتدادی

انواع تکلیف برای کلاس چهارم

انواع تکلیف برای کلاس چهارم

انواع تکلیف برای کلاس چهارم تعریف تکلیف از نظر لغوی : به معنی رنج افکندن- بار کردن- به گران گذاشتن- کاری سخت وظیفه ای که باید انجام شود … تمرین : عادت دادن – خو کردن – وزیدن آشنا ساختن به امری تکرار عملی را دویا چند بار انجام دادن چند بار گفتن یک مطلب تکلیف از نظر معنی در آموزش : 1- تکلیف شب فعالیت ایی که خارج از ساعات درس کاری و در زمان فراغت برای تکمیل دیگری صورت می گیرد تکلیف با توجه به نیاز فراگیران تکلیف برای همه (عمومی) تکلیف برای عده ایی که آن را...